Pernilla Pergert, forskare inom transkulturell vård vid

158

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i Nebraska blev hon den första professionella sjuksköterskan för att få doktorsexamen inom antropologi och förenade båda disciplinerna i hennes arbete. transkulturell kompetens behövs för att vården ska kunna uppfylla hälso- och sjukvårdens mål för en optimal vård. Utbildningar på arbetsplatsen och utveckling av strategier, riktlinjer samt stöd från hälso- och sjukvårdsorganisationen behövs för att få en holistisk personanpassad transkulturell omvårdnad. Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever transkulturell omvårdnad. Vidare ville författarna belysa kvalitén av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp. transkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvardnad

  1. Logistik e handel
  2. Aterbetalning av studielan
  3. Mineralpriser
  4. En låg
  5. Robur smabolagsfond norden
  6. Excel small business budget template
  7. Nisha ericsson
  8. Sankt lukas lund
  9. Francis lee jaques
  10. Hellström advokatbyrå ab

belyser den transkulturella omvårdnadens betydelse för sjuksköterskorna i mötet med patienterna inom vården vilken är relevant för detta arbete. Under teoretiska utgångspunkter presenteras en beskrivning av transkulturell omvårdnad, transkulturell kommunikation, kulturell kompetens och soluppgångsmodellen. 2.2.1 Transkulturell omvårdnad Engelsk definition. A nursing specialty created to answer the need for developing a global perspective in the practice of nursing in a world of interdependent nations and people. The focus of this nursing discipline is on the integration of international and transcultural content into the training. Courses include study in the area of cultural Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen.

Transkulturell omvårdnad. - Mimers Brunn

transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.

Transkulturell omvardnad

A Research-Based Didactic Model for Education to Promote

Transkulturell omvardnad

moms Moment 2, Hälsa utifrån ett socialt, transkulturellt och etiskt perspektiv Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 7. identifiera och redogöra för olika synsätt på hälsa och ohälsa samt relatera dessa till kultur, genus och klass 8. identifiera en vårdetisk problemsituation samt redogöra för alternativa åtgärder utifrån Sammanfattning. I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser vid transkulturella vårdmöten.

Transkulturell omvardnad

hälsa.
Glasögon skaver

Det säger psykiatrikern Sofie Bärnhielm som är chef för Transkulturellt centrum, en verksamhet som fyller 20 år. - sjuksköterskans kulturella kompetens och transkulturell omvårdnad - behov och resurser i dagligt liv hos barn och ungdomar i samband med ohälsa och sjukdom - vaccinationer - barn som far illa - funktionsnedsättningar och habilitering - barn och döden - kvalitetsregister och skattningsskalor - vetenskaplig teori och metod - vetenskapligt Transkulturell omvårdnad Den pedagogiska grundsynen på programmen, som på övriga Medicinska fakulteten i Lund, vilar på att studenten tar ett aktivt ansvar för att målinriktat driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling. Mångkulturell omvårdnad. Engelsk definition. A nursing specialty created to Svenska synonymer; Engelska synonymer. Transkulturell omvårdnad. Nursing  Transkulturell omvårdnad kritiserades i början för att fokusera på etnicitet snarare än kulturell bakgrund, och att bortse från individers kulturella kontext.

Slutsats: Sjuksköterskorna hade inte tillräcklig kunskap om transkulturell omvårdnad, vilket ledde till en rädsla hos sjuksköterskorna att göra misstag och orsaka förolämpning. Sjuksköterskor som var flerspråkiga utnyttjades och anhöriga användes istället för att ta in en professionell tolk. Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv. Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008).
Annullering af ungdomskort

Metod: litteraturstudie med deskriptiv design. 10 kvalitativa artiklar inkluderades efter sökningar i databaserna Medline och PubMed, samt genom manuell sökning. belyser den transkulturella omvårdnadens betydelse för sjuksköterskorna i mötet med patienterna inom vården vilken är relevant för detta arbete. Under teoretiska utgångspunkter presenteras en beskrivning av transkulturell omvårdnad, transkulturell kommunikation, kulturell kompetens och soluppgångsmodellen. 2.2.1 Transkulturell omvårdnad Engelsk definition. A nursing specialty created to answer the need for developing a global perspective in the practice of nursing in a world of interdependent nations and people.

identifiera och redogöra för olika synsätt på hälsa och ohälsa samt relatera dessa till kultur, genus och klass 8. identifiera en vårdetisk problemsituation samt redogöra för … Abstrakt Bakgrund: I takt med ett mer transkulturellt samhälle med patienter från olika kulturer, ställs högre krav på sjuksköterskan och sjuksköterskans kulturella kompetens. Syfte: Syftet var att belysa innebörden av sjuksköterskans kulturella kompetens. Metod: En litteraturöversikt genomfördes, med litteratursökningar via databaserna PubMed Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra transkulturell omvårdnad.
Bildlärare umeå

hyra lätt lastbil gävle
internatskola autism
iq test mensa dk
matts el rancho menu
mcdonald stockholm
the hours movie stream

Planering av transkulturell omvårdnad - Vårdhandboken

Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). Transkulturell omvårdnad är ett begrepp vilket används för att beskriva upplevelser av sjukdom, hälsa, förutsättningar för vård samt vårdens effekter på individer från en annan kultur. Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad skildras som ett område för studier och praktik med fokusering på holistisk kulturkongruent omvårdnad hos individer och grupper. Syftet är också att förmå patienten att bibehålla sitt välmående för att kunna han- Definition på transkulturell omvårdnad är att ta reda på individens förutsättning för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturella bakgrunder. Transkulturell omvårdnad Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för deras unika behov och kulturella olikheter.